บริการอินเทอร์เน็ตของ กสท

นับจากเริ่มมีการให้บริการอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ กสท ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านโทรคมนาคมของประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการเชื่อมต่อและให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อตอบสนองการดำเนินธุรกิจของบริษัทและหน่วยงานในประเทศ ดังนั้นจึงได้เริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2539  และ ถือเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายแรกของประเทศไทยที่มีประวัติการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ยาวนานกว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายอื่น และยังได้รับความยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของ กสท โดยเฉพาะในด้านคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานสูงกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ บริการอินเทอร์เน็ตของ กสท ในปัจจุบันนั้น หากจะจัดประเภทการให้บริการแล้วสามารถแยกย่อยออกได้เป็น 3 กลุ่มหลักประกอบด้วย

บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าองค์กร

บริการประเภทนี้ได้แก่บริการ CAT corporate internet ซึ่งเป็นบริการที่ กสท ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่รับประกันความเร็วของการรับส่งข้อมูล (Bandwidth) ทั้งในส่วนของการรับส่งข้อมูลภายในประเทศและระหว่างประเทศ จึงเหมาะสำหรับบริษัทหรือองค์กรที่มีระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายภายในองค์กร (Local Area Network: LAN) และต้องการคุณภาพบริการอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป

บริการประเภทนี้ได้แก่บริการ CAT hinet บริการ CAT cable broadband  บริการ CAT BPL และบริการ CAT net โดยบริการ CAT hinet คือบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) โดยใช้เทคโนโลยี ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงบนข่ายสายทองแดง หรือคู่สายโทรศัพท์ บริการนี้จะเป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Share Bandwidth โดยมิได้มีการรับประกันความเร็วการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่ความเร็วในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้งานในขณะเวลานั้น บริการ CAT cable broadband  เป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเคเบิลทีวีท้องถิ่น โดยการให้บริการคล้ายกับการให้บริการ CAT hinet  คือเป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Share Bandwidth เพียงแต่รับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตผ่ายทางสายเคเบิลทีวี ซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศเพราะรองรับความเร็วในการรับส่งข้อมูลได้สูงกว่าสายโทรศัพท์หลายเท่า บริการ CAT BPL ก็เป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอีกประเภทหนึ่งแต่รับส่งข้อมูลผ่านทางสายไฟฟ้าในบ้านเรือน กสท ได้ทดลองให้บริการนี้ในคอนโนมีเนียมหลายแห่งทั้งในกรุงเทพฯ และพัทยา บริการ CAT net  เป็นบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (Internet Booth) ที่ให้บริการผ่านบัตร Prepaid Card โดยมีวัตถุประสงค์ของการให้บริการคือเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทั่วถึงในการให้บริการอินเทอร์เน็ตและตอบสนองต่อนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศให้แพร่หลายสู่ประชาชนทั่วไปได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในราคาที่เหมาะสม ซึ่งนับเป็นการดำเนินการ CSR อีกรูปแบบหนึ่งของ กสท

บริการเสริมการให้บริการอินเทอร์เน็ต(Value-added Services : VAS)

บริการในกลุ่มนี้คือการให้บริการเสริมสำหรับผู้ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ หรือเป็นบริการที่มีรูปแบบเฉพาะงานเช่นการให้บริการด้านสื่อการเรียนการสอน ซึ่งสามารถแยกบริการในกลุ่มนี้ย่อยลงได้คือ

3.1 บริการ SI (System Integration) เป็นบริการพัฒนาระบบสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบครบวงจร (Total Solution) ซึ่งประกอบด้วยบริการต่างๆ อันหลากหลาย เช่น บริการศึกษาวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) บริการให้คำปรึกษา (IT Consulting Service) บริการออกแบบและพัฒนาระบบบริการติดตั้งเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์ Hardware/Software ที่จำเป็น บริการจัดฝึกอบรม (Training) รวมทั้งบริการหลังการขาย ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ บริการตอบปัญหาทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง (Service Call Center) เป็นต้น

3.2 บริการ CAT EDI (Electronic Data Interchange) เป็นการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจในรูปแบบมาตรฐานผ่านคอมพิวเตอร์แทนระบบเอกสารเพื่อในการติดต่อระบบงานราชการ เช่น พิธีการศุลกากรไร้กระดาษ (Paperless Customs) รวมถึงยังสามารถรองรับการแลกเปลี่ยนเอกสารทางอิเล็คทรอนิคส์ระหว่างเอกชนได้ด้วย

3.3 บริการ CAT IDC  เป็นการเตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่นระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ใช้บริการเช่าพื้นที่สำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์และ server

3.4 บริการ CAT CA (Certification Authority) เป็นการให้บริการพิสูจน์ตัวตนของบุคคลหรือองค์กรที่ได้ทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจหรือธุรกรรมในการติดต่อประสานงานกับบริษัทคู่ค้า 

3.5 บริการ CAT2Learn เป็นสื่อการเรียนการสอน online ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต (www.cat2learn.com) โดยมีวิชาที่เปิด 4 วิชาหลัก คือวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ คณิตศาสตร์

3.6 บริการ CAT4SMS เป็นบริการที่ผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อความสั้น (SMS) ที่ต้องการผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการค่ายต่างๆ 

                จากบริการทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เราจะเห็นได้ว่าบริการทั้งหมดที่มีนั้นจะมีความหลากหลาย ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและการใช้งานส่วนบุคคล ก็ด้วยเหตุผลที่เราเชื่อมั่นว่า “อินเทอร์เน็ต สา